TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi 08/08/2017 Salı günü saat 14:30 da listedeki sıraya göre, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olup, istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca uygun görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 11/08/2017 Cuma günü, üçüncü ihalesi 15/08/2017 günü   aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 

SIRA NO

ADA NO

PARSEL NO

ALANI

(  m2 )

HİSSE NİSPETİ

İMAR DURUMU

ADRESİ

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

1

91

12

366,60

TAM

Konut Alanı

TAKS 0,30– KAKS 0,60

ZEYTİNLİK MAH. ( ESKİ PARK )

243.789,00

7.313,67

2

91

13

377,20

TAM

Konut Alanı

TAKS 0,30– KAKS 0,60

ZEYTİNLİK MAH. ( ESKİ PARK )

250.838,00

7.525,14

3

114

21

277,52

TAM

Konut Alanı

TAKS 0,25– KAKS 0,50

ZEYTİNLİK MAH.

( KALELER )

45.790,80

1.373,72

4

114

22

271,60

TAM

Konut Alanı

TAKS 0,25– KAKS 0,50

ZEYTİNLİK MAH.

( KALELER )

44.814,00

1.344,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-) Geçici teminat muhammen satış bedeli üzerinden %3 tutarında alınacaktır.

3-) İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN

1-      Yerleşim Yeri Belgesi

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )

3-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4-      Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

                     5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  

                          Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

                     6-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

            5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

            6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

    beyannamesi.      

           7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  

Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

            8-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

C)   Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4-) Ayrıntılı şartname mesai saatleri içinde her gün Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

 

                                                                                                                          26/07/2017

 

                                                                                                                    Muzaffer KARATAŞ

                                                                               Belediye Başkanı


TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
 


Benzer Haberler